PGA Tour sắp tung NFT

PGA Tour sắp tung NFT

PGA gọi kế hoạch NFT là “cơ hội mới trong dòng thu nhập của golfer thành viên” trong bản ghi nhớ nội